udsættelse
Branding
Print siden

udsættelse

Du kan få dit mødetidspunkt til aftjening af militærnægtertjeneste udsat indtil udgangen af det år, i hvilket du fylder 26 år, når du godtgør, at det af hensyn til din uddannelse eller af andre grunde vil være af særlig betydning for dig. Efter det tidspunkt kan du kun få udsat dit mødetidspunkt til aftjening af militærnægtertjeneste, når du godtgør, at det har væsentlig betydning for din eller dine pårørendes velfærd, at du får udsættelse, jf. §§ 27-28 i værnepligtsloven.

 

Du kan således søge om at få udsat dit møde til værnepligtstjeneste, hvis du enten:


- er under uddannelse.
 
- har andre særlige grunde.

Er du blevet far, og bor du sammen med barnets mor, kan du desuden normalt få udsat din indkaldelse i indtil et halvt år efter barnets fødsel.

Søger du værnepligten udsat, skal du:

-
udførligt begrunde, hvorfor du søger udsættelse.
- vedlægge dokumentation - eksempelvis kopi af din uddannelsesaftale, hvis der er tale om erhvervsuddannelse. Er du indskrevet på et universitet, skal du indsende kopi af dit studiekort samt aktuel dokumentation for, at du er indskrevet på universitet. Ofte kan dette ske ved, at du via universitets hjemmeside selv udskriver en indskrivningsbekræftelse.

Ved ansøgning om udsættelse på grund af uddannelse skal du altid oplyse, hvornår uddannelsen er påbegyndt/påbegyndes, og hvornår du forventer at afslutte din uddannelse.

Du kan skrive en udsættelsesansøgning som et selvstændigt brev, eller du kan benytte Militærnægteradministrationens fortrykte ansøgningsskema om udsættelse med militærnægtertjeneste.

Du skal sende ansøgningen til Militærnægteradministrationen. Søger du værnepligtstjenesten udsat, skal du sende din ansøgning snarest muligt efter, at du har modtaget din indkaldelsesordre, og senest 2 måneder før, at du skal give møde til militærnægtertjeneste.

Sender du din ansøgning senere, kan du ikke i alle tilfælde regne med, at ansøgningen er færdigbehandlet inden mødedagen.

Har du ikke modtaget svar på din udsættelsesansøgning inden mødedagen, har du pligt til at møde i henhold til din indkaldelsesordre, da mødepligten består, mens ansøgningen behandles.
 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk