orlov i øvrigt
Branding
Print siden

orlov i øvrigt

Til militærnægtere, der skal have anden orlov end ferieorlov, familieorlov, velfærdsorlov, beskæftigelsesorlov, foreningslederorlov, idrætsorlov eller barselsorlov, eller der skal have orlov af længere varighed, kan der gives anden orlov.
Som eksempler på tilfælde, hvor anden orlov kan gives, kan nævnes:
• stipendierejser, der er af afgørende betydning for den værnepligtige, og som ikke kan afvikles på et senere tidspunkt,
• varetagelse af borgerligt ombud, som ikke kan bestrides af en stedfortræder,
• deltagelse i faglige konkurrencer af afgørende betydning for den værnepligtige,
• deltagelse i kompetencegivende eksaminer eller dele heraf,
• ved egen flytning på flyttedagen.
Det afgøres i hvert enkelt tilfælde, om der udbetales ydelser under orloven.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk