ContentPage_Title
Branding
Print siden

Samlet oversigt over Militærnægteradministrationens artikler

1, 2, 3...
1. maj

A
akut lægebehandling
akut tandproblem
ansøgning om overførelse til militærnægtertjeneste
ansøgning som tjenstgørende
ansøgningsfrist
arbejdet under tjenesten som militærnægter
arbejdsløshed
arbejdsløshedsdagpenge
arbejdsmarkedsbidrag
Arbejdsskadestyrelsen
Arbejdsskadestyrelsen - hvad er en arbejdsulykke
Arbejdsskadestyrelsen - hvad er en erhvervssygdom
arbejdstid

B
barselsorlov
beklædningsgodtgørelse
Beredskabsstyrelsen
beskæftigelsesorlov
B-indkomst
boliggodtgørelse
borgerligt ombud

C

D
dagligt vederlag
deltagelse i udstationeringsordningen
digital signatur

E
E-boks
eftertjeneste
ergoterapeut
erstatning
erstatningstjeneste

F
faglige konflikter
familieorlov
feriegodtgørelse
ferieorlov
ferieorlov - generelle forhold
folkeregistrering
for megen orlov
foreningslederorlov
forskudsopgørelse
forsvaret
Forsvarets Dag
Forsvarsministeriet
fridage
fysioterapeut

G
genindtræden i den offentlige sygesikring
grundloven
grundlovsdag

H
hjemsendelse
hjemsendelsesbevis
hjemsendelsespenge
hvilende sygesikringsret

I
idrætsorlov
introduktionsdag
introduktionsperiode

J
juleaften

K
kiropraktor
klager
koncernfælles sundhedstjeneste
kostpenge

L
love og regler
løn fra udstationeringsstedet
lønsedler

M
medicin
midlertidig hjemsendelse
Militærnægteradministrationen
Militærnægteradministrationens historie
Militærnægteradministrationens lægeordning
militærnægterordningen
mulighed for at sige op
møde og introduktion

N
NemKonto
nyhedsbrev til udstationeringsstederne
nytårsaften
nærmeste familie

O
orlov
orlov i øvrigt
overarbejde
overførelse til militærnægtertjeneste

P
psykiater
psykolog

Q

R
rejsekort

S
samarbejdsproblemer
samvittighedskonflikt
servicemål for svartider
skade på egen person
skade på egne briller
skatteforhold
speciallæge
Statens Uddannelsesstøtte (SU)
straf
sygdom
sygdom som følge af tjenesten som militærnægter
sygemelding
sygemelding af kortere varighed
sygesikring

T
tandlæge
telefonkonsultation
tilbageførelse til forsvaret eller Beredskabsstyrelsen
tilbagevenden til job efter endt værnepligtstjeneste
tilskadekomst i tjeneste
tjeneste som militærnægter
tjenestefrihed
tjenestetid

U
uddannelse
udstationering
udsættelse
udsættelse med hjemsendelse på grund af for megen orlov
udsættelse med hjemsendelse på grund af ulovligt fravær
ugentlig arbejdstid
ulovligt fravær
ulykkestilfælde

V
valg af udstationeringssted
varig nedsættelse af arbejdsevne
velfærdsorlov
værelse
værnepligt
Værnepligtsnævnet
værnepligtsorlov

W

X

Y

Z

Æ

Ø
økonomiske forhold

Å
Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen - Lautruphøj 8 - 2750 Ballerup - Telephone:+45 7281 9000 - E-mail:fps-vpl@mil.dk