Skip to main content

Værd at vide

Go Search
Militærnægteradministrationen
Forside
Ansøg
Udstationeringssteder
Er militærnægter
Love og regler
Kontakt
  
Militærnægteradministrationen > Værd at vide > MNAWIKI > Militærnægteradministrationens historie  

Militærnægteradministrationens historie

Den første lov om værnepligtiges anvendelse til civilt arbejde (militærnægtertjeneste) blev vedtaget i 1917. Loven skabte ensartede regler for behandlingen af militærnægtere. Med loven skulle værnepligtige, der af samvittighedsgrunde blev fritaget for militærtjeneste, anvendes til statsarbejde af civil karakter.
 
Loven, der henhørte under forsvarsministeren, blev administreret efter forslagets civile karakter, herunder bl.a. med civil retspleje mv. Tjenestetiden, der på det tidspunkt var på 20 måneder, blev aftjent i en lejr hovedsageligt med arbejde for statsskovvæsenet (skovarbejde). Den første lejr, der blev oprettet efter lovens vedtagelse var Gribskovlejren i Nordsjælland, og få år senere oprettede man Kompedallejren, der var beliggende i Kompedal Plantage mellem Silkeborg og Viborg.
 
I 1933 blev loven revideret, dels ved at tjenestetiden blev nedsat til 15 måneder, og dels ved at administrationen af loven overførtes til indenrigsministerens ansvarsområde.
 
I 1943 lukkedes begge lejre, men umiddelbart efter krigens ophør blev Gribskovlejren genåbnet. I 1949 åbnedes en ny lejr ved Oksbøl i Vestjylland. Her arbejdede militærnægterne med at rydde befæstningsværker, der var anlagt af den tyske besættelsesmagt, indtil 1959, hvor lejren blev lukket.
 
Kompedallejren blev genåbnet i 1955, og til denne lejr samt Gribskovlejren og Karsemose-lejren, der var åbnet i 1968, blev alle militærnægtere da indkaldt.
 
Udstationeringsordningen, som vi kender den i dag, startede med, at Indenrigsministeriet i 1962-63 forsøgsvis havde tilladt, at civile værnepligtige blev anvendt til andre opgaver end skovarbejde. Således bistod et antal civile værnepligtige Dansk Røde Kors med indsamling, sortering og pakning af tøj til Algier. Samtidig var nogle civile værnepligtige beskæftiget med restaurering og registrering af effekter ved Thorning Museum. Herefter fulgte en række andre opgaver af både kulturel og social karakter.
 
Den 1. februar 1970 åbnede det første udstationeringskontor i Roskilde. Den 1. april 1971 åbnede man det andet udstationeringskontor, der blev placeret i Silkeborg. Udstationeringskontoret i Roskilde blev flyttet til Tåstrup i august 1972.
 
Karsemoselejrens bygninger nedbrændte i 1970. Dette skabte visse pladsmæssige problemer, idet alle militærnægtere skulle opholde sig en kort tid i en af lejrene. Derfor anskaffede man i 1971 skolen i Antvorskov, hvor de værnepligtige blev indkaldt til 4 ugers skoleophold, inden de skulle udstationeres eller arbejde i en lejr. Sjellebrolejren blev erhvervet i 1972, og virkede som militærnægterskole indtil 1977, hvorefter den fortsatte som militærnægterlejr.
 
I begyndelsen af 70’erne var overførslen af værnepligtige til militærnægtertjeneste på sit højeste, hvor ca. 4.000 værnepligtige om året blev overført fra forsvaret til militærnægter-tjeneste. Derfor oprettede man yderligere en række midlertidige lejre i Padborg, Nyborg, Vitskøl og Åbybro.
 
Idet man i 70’erne - på trods af de store kapacitetsudvidelser - ikke havde mulighed for at have mere end 2000 tjenestegørende om året, opstod der en pukkel på ca. 9.000 mand. Denne uholdbare situation medførte, at man pr. 20. marts 1975 afskaffede værnepligtspuklerne ved, at man fritog en meget stor del af de værnepligtige, der endnu ikke var i tjeneste. 
  
Tjenestetiden blev i 1973 nedsat til 12 måneder og igen i 1976 til 11 måneder. Skoleopholdet blev herefter nedsat til 2 uger og 2 dage på Militærnægterskolen i Antvorskov. 
 
De midlertidige lejre var alle lukket igen ved udgangen af 1977. Udstationeringskontoret i Silkeborg blev nedlagt i 1978, hvorefter udstationeringen alene blev varetaget fra Tåstrup. Kompedallejren lukkede i 1978, Sjellebrolejren lukkede i 1982, og den egentlige lejrtjeneste blev ophævet i 1984, da Gribskovlejren, som den sidste lejr, blev lukket den 31. marts 1984.
 
 
I 1986 blev tjenestetiden igen nedsat, således at den skulle følge den tjenestetid, som den civile værnepligtige blev overført fra. Dette svarede i gennemsnit til ca. 8 måneder, hvorfor skoleopholdet med virkning fra den 1. august 1991 blev nedsat til 2 uger.
 
Den 1. januar 1992 samledes al militærnægteradministration i Slagelse i den tidligere militærnægterskole i Antvorskov. Samtidig besluttede Indenrigsministeriet, at der skulle gennemføres et forsøg med successiv udstationering, hvor de civile værnepligtige blev udstationeret på 7., 8. eller 9. dagen af introduktionsopholdet, dvs. inden opholdet var afsluttet.
 
Værnepligtsstyrelsen blev nedlagt pr. 1. april 1993, hvorefter Militærnægteradministrationen blev underlagt Indenrigsministeriets departement. Opholdet ved Militærnægteradministrationen var på daværende tidspunkt nedsat til 6 dage inden udstationering.
 
Den 1. februar 2004 blev Militærnægteradministrationen placeret under Forsvarsministeriet, idet militærnægterområdet sammen med beredskabsområdet blev overført til forsvarsministerens ansvarsområde.
 
I 2004 blev værnepligtstiden i forsvaret ændret som følge af forsvarsforliget (2005-2009), hvorfor de civile værnepligtiges tjenestetid herefter for de flestes vedkommende blev 4 måneder, men der er stadig nogle, der har en længere tjeneste, herunder bl.a. overførte fra Den Kongelige Livgarde (8 måneder) eller Gardehusarregimentets hesteeskadron (12 måneder). Ligesom overførte fra Beredskabsstyrelsen har 6 måneder.
 
Frem til maj 2006 blev introduktionsperioden nedkortet til 2 dage, og i maj 2006 var det sidste hold civile værnepligtige indkvarteret i Antvorskov. Herefter blev introduktionsopholdet ændret til en introduktionsdag af ca. 8 timers varighed.
 
Den 1. november 2007 flyttede Militærnægteradministrationen til et mindre lejemål på Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter Hedehusene og den tidligere militærnægterskole i Antvorskov blev sat til salg.
 
Introduktionsdagen, der altid afholdes om onsdagen, har i dag en varighed på ca. 6 timer. Introduktionsdagen gennemføres i et klasselokale, der lejes på dagsbasis dvs. 20-21 onsdage om året.
 
Det er i dag målsætningen, at alle civile værnepligtige er udstationeret senest tirsdagen efter mødedagen.

Last modified at 27-03-2009 04:28  by Niels-Ole Mannerup